Vriende van Orania CVO

Ek wil graag deel word van die Vriende van die CVO-Skool en my bydrae per debietorder betaal. Ek magtig die CVO-Skool Orania van Posbus 136, Orania, 8752 om my rekening, waar dit ookal gehou mag word, te debiteer in ooreenstemming met die besonderhede hieronder. Hierdie opdrag sal van krag bly totdat dit skriftelik deur my gekanselleer word.

Deur stuur te klik verklaar ek dat alle informasie korrek en waar is en magtig ek Orania CVO Skool om bostaande debietorder van my rekening te verhaal soos gespesifiseer.